บทบาทของผู้นำในการก้าวให้ทันเทคโนโลยี

บทบาทของผู้นำในการก้าวให้ทันเทคโนโลยี

ความจริงที่น่าใจหายสำหรับธุรกิจที่กำลังปรับตัวเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีคือ ความไม่มุ่งมั่นและกระตือรือร้นที่มากพอของผู้นำ ในการผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในองค์กร เพื่อรองรับโลกแห่งอนาคต

ภาระในการตระเตรียมคนให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้นำทุกระดับในองค์กร

วันนี้ขอนำเสนอแนวทางในการผลักดันองค์กรให้ก้าวทันโลกเทคโนโลยี สัก 4-5 วิธี

1. มองหาสิ่งใหม่และหาทางใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด : ผู้นำต้องเป็นผู้เริ่มต้นจุดประกายให้บุคลากรในองค์กร กระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้และเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆ ในทางเทคโนโลยี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

2. ทำให้องค์กรสามารถดึงดูดคนเก่งมาร่วมงาน : ผู้นำต้องใส่ใจในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดบรรยายกาศในการทำงานที่ดี สามารถรักษาคนเก่งๆ ไว้ได้ ในขณะเดียวกันก็ดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสู่องค์กรมากขึ้น เพราะคนคือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ

3. นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ : แม้เทคโนโลยีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กรได้ก็จริง แต่สำคัญกว่านั้น ผู้นำต้องผลักดันให้บุคลากรในองค์กรรู้จักนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการกับลูกค้าหรือผู้มาติดต่อจากภายนอกด้วย เพราะความสำเร็จขององค์กรต้องเกิดจากความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า

4. สร้างความรวดเร็ว : เพราะเทคโนโลยีพัฒนาตลอดเวลา ความเร็วในการปรับตัวจึงมีความสำคัญมาก หมดยุคที่ต้องรอให้ทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วจึงลงมือทำ จากนี้ไปจะเป็นยุคของปลาเร็วกินปลาทุกชนิดสำนึกแห่งความเร่งด่วน” (Sense of Urgency) จึงต้องถูกกำหนดให้เป็นวาระสำคัญสำหรับผู้นำในการผลักดันให้เกิดขึ้นในองค์กร

5. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ทั่วทั้งองค์กร : ความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี ไม่ควรถูกจำกัดอยู่เฉพาะแผนก IT หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง แต่ทุกภาคส่วนในองค์กรต้องสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่วและเต็มประสิทธิภาพ

นี่คือหน้าที่ของผู้นำที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นในองค์กร หากทำได้เช่นนี้ ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Transformation) ขึ้นได้อย่างแท้จริง

อย่าลืมกดติดตาม LINE OA : Leadership Hacks สำหรับข่าวสารและอาหารสมองดี

Tags:
#Leadership Hacks

Ready to start your Leadership Journey?