ความหลากหลาย ‘เพิ่มพลัง’ ให้การทำงาน

ความหลากหลาย เพิ่มพลังให้การทำงาน

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีองค์กรระดับโลกจำนวนไม่น้อย ที่ออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนสิทธิ LGBTQ+ เพื่อปกป้องบุคคล LGBTQ+ จากการเลือกปฏิบัติในที่ทำงาน หลายบริษัทยังแสดงจุดยืนทางธุรกิจมากขึ้นด้วยการกำหนดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสรรหาบุคลากร กลุ่มทรัพยากรพนักงาน และการตลาดที่เปิดรับสิทธิ LGBTQ+

แม้บางบริษัทจะทำเพียงเพื่อ Check the list บางที่ทำเพราะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำ บางที่ก็ทำเพราะต้องการดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร แม้จะมีสัญญาณแห่งความก้าวหน้าเหล่านี้  แต่ความท้าทายมากมายยังคงมีอยู่สำหรับชุมชน LGBTQ+ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในสถานที่ทำงาน

งานวิจัยระดับโลกโดย Women in the Workplace พบว่า ผู้หญิง LGBTQ+ มีบทบาทน้อยกว่าผู้หญิงทั่วไปในองค์กร และแม้แต่ผู้นำหญิงในองค์กรที่เป็น LGBTQ+ ก็มีเพียง 4 คนเท่านั้นที่ยอมเปิดเผยตัวตน จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้หญิง LGBTQ+ และพนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศมักจะรู้สึกโดดเดี่ยวในที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้เปิดเผย เช่น สังคมในสถานที่ทำงานที่มีการพูดคุยถึงครอบครัว เรื่องส่วนตัว เช่น สามีภรรยาเป็นใคร ทำงานที่ไหน วันเสาร์อาทิตย์ทำอะไรกับใคร บทสนทนาเหล่านี้ในที่ทำงานที่ทำให้กลุ่มที่ไม่อยากเปิดเผย ยิ่งถูกมองว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีม ทำให้เกิดประสบการณ์ในที่ทำงานเชิงลบ และความเดียวดายนี้เองที่ส่งผลต่อความเครียด ความกดดันในการทำงาน ขาดแรงจูงใจในการเติบโตในสายอาชีพ และเติบโตไปเป็นผู้บริหารระดับสูง

 

บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป ทำการศึกษาทักษะความเป็นผู้นำองค์กรเพื่อพาองค์กรไปสู่มาตรฐานสากล (LeadershipACT) พบบทบาทสำคัญข้อหนึ่งของผู้นำองค์กรยุคนี้คือ การเป็นนักส่งเสริมความหลากหลาย (Diversity Promoter) กล่าวคือต้องสามารถมองเห็นภาพใหญ่ เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจากมุมมองระดับสากล และรู้จักใช้ประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่นับวันจะทำให้โลกค่อยๆ เล็กลง นอกจากนั้นยังต้องให้ความสำคัญและให้คุณค่ากับความแตกต่างที่หลายหลาย และการให้คุณค่ากับความแตกต่างที่หลากหลายนี้เองเองประกอบไปด้วย

  1. ทำให้พนักงานที่มีภูมิหลังต่างกัน ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ทำให้พนักงานที่มีความแตกต่างมีส่วนร่วม ในความสำเร็จขององค์กรอย่างเท่าเทียม
  3. สร้างวัฒนธรรมในการเปิดรับความคิดเห็นจากพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความแตกต่าง

ในวันนี้การดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโต จำเป็นอย่างยิ่งต้องผนึกพลังคนและใช้ประโยชน์จากความแตกต่างและหลากหลายเพื่อเพิ่มพลังคนในที่ทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ผู้นำองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้แน่ใจว่าองค์กรของพวกเขามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับพนักงานที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรม เชื้อชาติ ประสบการณ์ วัย และเพศ แน่นอนที่สุด นี่จะเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานภูมิใจในความเท่าเทียม ไม่แบ่งแยก ซึ่งไม่ใช่เพียงเฉพาะในสถานที่ทำงานแต่ออกสู่สังคมภายนอกด้วยเช่นกัน

 

#DiversityPromoter

#LeadershipACT

#Leadership

#Pride2021

#LGBTQ

#DiversityAndInclusion

Ready to start your Leadership Journey?