ทักษะสำหรับอนาคต

ทักษะสำหรับอนาคต

เมื่อเร็วๆ นี้ World Economic Forum ได้รายงานทักษะที่สำคัญ 10 อย่างที่คนทำงานต้องมี ภายในปี 2025 ลองมาดูกันว่าพวกเรามีสิ่งเหล่านี้มากน้อยเพียงใด และพร้อมไหมกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึง

1. ทักษะในด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving) – แบ่งแยกย่อยออกได้ อีก 5 หัวข้อ

 1. การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving) 

 2. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

 3. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

 4. การคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

 5. การคิดโดยใช้ตรรกะและเหตุผล (Reasoning)

2. ทักษะในการบริหารจัดการตนเอง​​ (Self Management) – แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อย่อย

    1. การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำและการเรียนรู้ผ่านการทดลองทำสิ่งใหม่ๆ

    2. ความยืดหยุ่น ล้มแล้วลุกเร็ว (Resilient) และความสามารถในการรับมือกับความกดดันและความเครียด (Stress tolerance)

3. การทำงานร่วมกับผู้อื่น (People Skills) – แบ่งได้อีก 2 หัวข้อ

    1. ความเป็นผู้นำ (Leadership)

    2. ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในทีมและความสามารถโน้นน้าวผู้อื่น (Social Influence)

4. เทคโนโลยี (Technology) – แบ่งออกเป็นอีก 2 ข้อย่อย

    1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ทั้งในแง่ของการควบคุมและตรวจสอบติดตามผล (Technology Use, Monitoring and Control)

    2. การสร้างสิ่งใหม่ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยี (Technology Design & Programming)

ลองประเมินตัวเองดูนะครับ

อย่าลืมกดติดตาม LINE OA : Leadership Hacks  สำหรับข่าวสารและอาหารสมองดี

Tags:
#Leadership Hacks

Ready to start your Leadership Journey?